JOCHI 'I 'NA VOTA

03 gennaio 2017 ore 13:08 segnala
A TOCCU CUMPAGNU

'O solitu si jucava 'nt˛ curtigghiu dda' scola e cchi¨ erumu megghiu era! 'U capu jocu faceva 'u toccu; un carusu nisceva fora e tutti l'autri si mittevunu a circulu, mani ccu mani, cche' spaddi versu fora e 'a facci versu dintra.
Chiddu c'avýa ristatu fora 'o circulu aveva ghiri giru giru sinu a quannu tuccava e spaddi un cumpagnu, e poi 'ttaccava a curriri; chistu lassati i manu ddo' cumpagnu di latu a latu, aveva a scappari e curriri ppi fari u giru ddo' latu cuntrariu. Sa chistu, sfidatu, faceva cchi¨ prestu dill'autru, sfidanti, ripigghiava u so' postu; sa invece arrivava tardu, ristava 'i fora, e ora tuccava a iddu girari, tuccari 'e spaddi, 'n nautru cumpagnu e curriri, curriri in tempu a pigghiarisi u postu. Sa nun cci arrinisceva, ristava ancora fora, sinu a tri voti, a terza vota di secutu era squalificatu e si puteva assittari supra u bisulu a vardari all'autri cumpagni chi ripigghiavunu a ghiucari.
Quannu supra 'u bisulu i squalificati arrivavanu a tri, 'u capujocu 'i chiamava e ci 'ssignava 'na pinitenza!

SICILIANANDO

02 gennaio 2017 ore 18:44 segnala


E' fimmini cci dissi patri Luca:
"Cu' havi figghi nichi si li 'nnaca!"

JOCHI I 'NA VOTA

02 gennaio 2017 ore 17:23 segnala
'A CUNTA

'A cunta era 'u principiu i tanti jochi. Tra i cumpagni si faceva 'u toccu p'assignari a parti chi s'aveva a fari, pi stabiliri u turnu dde' jucatura: si summÓvanu i ýrita aperti dda' manu che ogni cumpagnu avýa ýttatu, e poi, tuccannu ognunu d'iddi a unu a unu, si cuntava sinu 'o nummiru chi avýa nisciutu. In cunchiusioni: "Tu fai a vardia--- tu 'ppuzzi 'u primu..."
E poi 'u jocu sprajava ora mutu, ora vuciazzaru...

NINNA NANNA

02 gennaio 2017 ore 11:46 segnala
NINNA NANNA

'A ninna nanna ti vogghiu cantari
figghiuzzu miu sapuritu e finu;
la naca ti cunzai pi ti curcari,
pi d˛rmiri d'ora sinu o matinu.

E mentri Ú scuru, nun ti scantari,
chý l'anciuleddu ti staci vicinu;
vicinu a te ju stÓju a vigghiari,
vigghia 'a Madonna cu Ges¨ Bamminu.

- popolare -

TIRITERA

31 dicembre 2016 ore 17:07 segnala


Cu' si marita 'nt˛ quarteri,
vivi cu' bicchieri;
cu' si marita 'ntÓ cuntrata;
vivi ca' cannata,
cu' si marita fora paisi
vivi 'ntÓ utti

popolare

SICILIANANDO

29 dicembre 2016 ore 22:58 segnala
Essiri friscu comu 'a nivi
Essere fresco come la neve

Si dice di una persona calma, impertubabile. . . chiddu - ppi capirini "unni ci vadi ci sciddica" - Il detto rimonta all'epoca in cui la temperatura minima conosciuta dal popolo era quella della neve, che veniva venduta d'estate per raffreddare le bevande. Sull'Etna e nelle altre montagne dell'isola venivano preparate delle grandi buche, chiamate "fossi di la nivi", che d'inverno venivano riempite di neve compressa. Veniva tagliata in grossi blocchi e venduta nelle cittÓ e nei paesi. Il grido di richiamo del venditore di neve era: "Ca' c'Ŕ chiddu da nivi!". Tale attivitÓ ha lasciato tracce anche nella toponomastica cittadina. A Catania c'Ú ancora via Neve; una stradetta di piazza Stesicoro dove una volta sorgeva la famosa Porta di Aci. Dalla porta entravano in cittÓ i carri adibiti al trasporto della neve. A Palermo una rivendita diede il nome al vicolo della Neve (tra piazza Marina e via Alloro).

SICILIANANDO

29 dicembre 2016 ore 16:23 segnala
'U sceccu rusica lu sarmentu ca si riorda quann'era taruni
L'asino mastica il sarmento che ricorda quand'era tralcio

'U sceccu, tinennu in menti 'u tenniru taruni chinu di pampini di primavera, in autunnu mastica 'u duru e lignusu sarmentu. Voli diri: fari 'i vecchiu chiddu ca si faceva in giovent¨, fari 'na cosa fora tempu, forza 'ill'abitudini.

SICILIANANDO

27 dicembre 2016 ore 16:41 segnala
Capu di l'annu pensacci ca' fari, si annata bona voi passari.
A Capo d'Anno pensa cosa devi fare, se una buona annata vuoi passare.

E' un suggerimento affinchÚ si cominciano bene le cose, se si vuole che vadino a buon fine.

'A NOTTI DISIATA - pupulari -

23 dicembre 2016 ore 16:08 segnala

La notti disiata
chi nnascýu lu Verbu eternu
ccu la vista sua sagrata
timpirau lu friddu invernu.
E la terra pi' stupuri
fici frutti, frunni e ciuri.

Comu Diu si visti natu
fra 'na grutta a la campýa
ccu dui angeli a lu latu
ccu 'n'angelica armunýa
e cantÓvanu in sua mýmoria
In eccelsi a Diu la gloria.

E lu poviru cacciaturi
'nta 'na grutta fici festa
e cci dissi - O miu Signuri,
chistu Ŕ tempu di timpesta.
Quattru aceddi vi purtaiu
e un cunigghiu bonu assai.

E poi ju lu curÓtulu
e cci dissi - Gran Signuri,
mi cunsolu e mi congratulu
di 'sta bedda Criatura.
Un prisenti ju vi fazzu
'na ricotta e un tumazzu.-

E lu p˛viru zammaturu
trasi e dici 'sta parola
- Matri santa e Figghiu caru
cumpatisci ca ssu' di fora.
Portu latti 'ntra la cisca
caciucavaddu e tumma frisca. -

Aduramu a Diu Bamminu
a Giuseppi e a Maria
e si mýsuru in camminu
pri li mÓnniri e la campýa.
Pricurannu allegramenti
di purtÓricci lu prisenti.

E lu poviru lignaloru
ju e ci dissi - Maria digna,
pri ýstu figghiu spinni e mori,
n'haiu autri, busti e ligna.
Ccu 'stu tempu chi giungivu
fazzu vampa e m'arricriu.-

Ju 'u pasturi povireddu
pri adurari a lu patruni
fici un bonu mazzuneddu
di finocchi e di carduni
lagrimannu l'offirýu
- N'haiu autri, amatu Diu. -

E poi ju lu picuraru
ccu 'na pecura scannata
e cci dicýa - Bamminu caru,
'ssa to' grazia haiu ricivuta.
'Na pecura j¨ vi portu
n'haju autru pri cunfortu.-

Li crapuzzi e picureddi
sautÓunu 'n zusu e 'n ghiusu
rosvighiÓvanu l'aceddi
cu lu cantu priziusu.
Comu s'avissuru parlatu
di bon'ura chi era natu.

La purissima Maria,
binidissi a li pasturi
- RaddigrÓtivi, ci dicýa,
chi me' figghiu Ŕ tuttu amuri.
'Sti alligrizzi in sua mimoria
vi li renni a la sua gloria,-

Li pasturi spavintati
ch'a setturi cci 'gghiunnau
ccu gran fidi e caritati
cursi ognunu e l'adorau.
Natu 'n terra lu truvaru
e di Diu s'innamuranu.

E la povira viddanedda
chi vinýa di li muntagni
e purtava 'na cufinedda
di nuciddi e di castagni
porta cosi di picciriddi
puma, mŔnnuli e nuciddi.

Lu furnaru ccu alligrizza
trasi e dici - Diu umanatu
mentri sý 'ntra 'sta bassizza
ti offrisciu un mucciddatu
RingraziÓnnuti, o Signuri
chi nasciti pri miu amuri.

-Ccu saluti a ia bon'ura
chi nasciu lu Redinturi
sacratissima Signura
comu afflittu cacciaturi
pri la mamma e pri lu figghiu
portu un lepru e un cunigghiu. -

Li pasturi fattu chistu,
ccu zampugni e ciarameddi,
in prisenza di Cristu
cuncirtavanu vuci beddi,
aduravanu a lu Messia,
a Giuseppi e a Maria.

Beniaminu arrispunniu
- Vaju e vju a lu pagghiaru
e ddÓ supra a lu jazzu miu
ciarameddi cci nn'Ŕ un paru
mi li pigghiu e sonu un'ura
pri ralligrari 'sta gran Signura.

(popolare)

SICILIANANDO

23 dicembre 2016 ore 15:53 segnala
Ogni amuri nicu prisu a jocu, di 'na faidda diventa focu!

Ogni piccolo amore, iniziato scherzando, da una piccola scintilla si trasforma in un gran fuoco